خب گایز هر لینکی مشکل داشت همین جا بگید تا اصلاحش کنم^^