ترک It Was a.. (Masked Christmas) از اریانا،مگان و جیمی فلن منتشر شد 

Download | Click