𝗜𝗻 𝘁𝗵𝕖 𝗻𝗮𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝗴𝕠𝗱.^◡^.1.📑🌻🍉◌

 .↭.⿻.‍𝗪𝗲𝕝𝗰𝗼𝗺 𝘁𝗼 𝕞𝘆 𝕓𝕝𝗼𝗴.🧂🍉🦋.♡.↶.!

◖𝗖𝗿|ℕ𝗶𝗹𝕚.👩🏿‍🦱🍽️🦋꧇❳.◗

⤸‍ه‍‌ای ل‍‌ی‍‌دی💦🏐🌷.^◡^!

▾دن‍‌ب‍‌ال وب‍‌ل‍‌اگ‍‌ی م‍‌ی‍‌گ‍‌ردی از ک‍‌وی‍‌ی‍‌ن پ‍‌اپ ف‍‌ع‍‌ال‍‌ی‍‌ت ک‍‌ن‍‌ه؟🐹🌤️🌷.ᵕ‌֊ᵕ.!

‍◌.اخ‍‌ب‍‌ار ج‍‌دی‍‌د آری‍‌ان‍‌ا رو خ‍‌ون‍‌دی؟🧁💛💧❳⿻.𖧷.

⊹ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌دی آری‍‌ان‍‌ا داره ک‍‌ام‍‌ب‍‌ک م‍‌ی‍‌ده؟ᨓ🐮🩹🎀˚𖥻

.⿻↵دن‍‌ب‍‌ال ام وی ه‍‌ای ای‍‌ن ک‍‌وی‍‌ی‍‌ن ک‍‌ی‍‌وت م‍‌ی‍‌گ‍‌ردی؟. ꧇❳! .💜🍚👧🏿

▾‍-⤸‍‍‍ه‍‌ر چ‍‌ی‍‌زی از ای‍‌ن پ‍‌رن‍‌س‍‌س ب‍‌خ‍‌وای م‍‌ی‍‌زاری‍‌م!.″🌤️🎀⛸️″.⤹!.

↷پ‍‌س ک‍‌ل‍‌ی‍‌ک ک‍‌ن رو‍‌ی ل‍‌ی‍‌ن‍‌ک ت‍‌ا ورودت رو ب‍‌ه س‍‌ی‍‌اره ی آری‍‌ان‍‌ا خ‍‌وش آم‍‌د ب‍‌گ‍‌ی‍‌‍‌م.🐄⚗️💗.!^̮^›

𝗧𝕒𝗴 𝗰𝕙𝗮𝗻𝗻𝗲𝕝.🌸💛🪴𔘓.^^.!

◌꒱🌧️🥝🧡 Ariana-planet1.blog.ir ꒰!-

(جهت تبلیغات اینجا پیام بدید )